August 8, 2023

යෝජිත මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත් කෙටුම්පතට මුස්ලිම් සමාජයෙන්ම විරෝධයක් එල්ලවී ඇත.

මෙම ලේඛනය සකස් කිරීම සඳහා දායක වී ඇති මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් සහ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ පසුගාමී ස්ථාවරයන් පිළිබඳව තමන් කණගාටුවට පත්වන බව, රට පුරා සිටින විද්වතුන්, වෘත්තිකයන්, ප්‍රජා නායකයන්, ව්‍යාපාරිකයන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ තරුණ ප්‍රජාවේ නියෝජිතයන් ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරුන් 150 කට අධික පිරිසක් නිවේදනයකට අත්සන් තබමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එසේම මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් මෙම කෙටුම්පතට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාද මෙම මුස්ලිම්වරු ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

“මෙම ලේඛනයේ අත්සන් කර ඇති මුස්ලිම් නියෝජිතයන් විසින් ගෙන ඇති පසුගාමී ස්ථාවරයන් පිළිබඳව අපි අතිශයින් කලකිරෙමු. මෙම තනතුරු ෂරියා හි අන්තර්ගත කරුණා, දයාව සහ සාමය යන මූලධර්මවලට පටහැනි ය. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන සහ මුස්ලිම් ලෝකය පුරා ඉස්ලාම් දහමේ ප්‍රබුද්ධ චින්තනය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලිම් අනන්‍යතාවයක් ගොඩනැගීමට ද විරුද්ධයි.” යැයි එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනතට යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ කමිටු වාර්තාව මේ වන විට නිල වශයෙන් නිකුත් කර ඇත.

2021 ජුනි 19 වන දින, මුස්ලිම් නීති ප්‍රතිසංස්කරණ නිර්දේශ කිරීම සඳහා එවකට අධිකරණ ඇමැතිවරයාවූ අලි සබ්රි විසින් පත් කරන ලද උපදේශක කමිටුව සිය වාර්තාව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළේය.

මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයන් වූයේ ෂබ්රි හලීම්ඩීන් (සභාපති), එස්.එම්.එම්. යසීන්, එම්.ඒ.එම්. හකීම්, සෆානා ගුල් බෙගම්, එර්මිසා තෙගාල්, නාමික් නෆත්, ඒ.බී. එම්. අෂ්රෆ්, ෂෙයික් අර්කම් නූරමිත් සහ ෂෙයික් මුයිස් බුහාරි යන අයයි.

(මෙම ලේඛනයට අත්සන් තබා ඇති පිරිස පහතින් දැක්වේ)

1. Deshabandu Jezima Ismail, Co-founder Muslim Women’s Research and Action Forum
(MWRAF)
2. Professor A. H. Sheriffdeen, Emeritus Professor of Surgery, University of Colombo
3. Professor M.A. Nuhman
4. Professor Naazima Kamardeen, Prof of Commercial Law, University of Colombo
5. Justice Saleem Marsoof, PC.
6. Dr. Ameer Ali
7. Dr. Ameer Zainudeen, Consultant Chemical Engineer (retd), Former Member of
Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL)
8. Dr Aysha Ziauddin, MRCOG MRCGP Family Medicine Physician
9. Dr. Farah Mihlar
10. Dr. Maleeha Ifthy
11. Dr. Rauff Zain (Ph.D) Director, Centre for Development Studies
12. Dr. Zulfiqar Ismail, College teacher/ Instructor/ Director of Muslim Women’s
Research and Action Forum (MWRAF)
13. M.Y. Minnathul Suheera, Senior Lecturer at South Eastern University
14. Ferial Ashraff, Former Cabinet Minister
15. Razik Zarook, President’s Counsel
16. Razmara Abdeen, Senior Attorney-at-Law
17. Abdur Rahuman, Founder Chairman of BCAS Campus
18. Ashroff Omar, Brandix
19. Hanif Yusoof, Entrepreneur
20. Murtaza Esufally, Co- Founder Learn4LifeLanka
21. Nawaz Rajabdeen, President of Confederation of Micro, Small & Medium Industries
22. A. C. Fathima Husna, Attorney-at-Law
23. Aboosalih Uwais, Attorney-at-Law
24. Amra Ismail, Attorney at Law
25. Azad Mustaffa, Attorney-at-Law
26. Fathima Majitha, Attorney-at-Law and Writer
27. Fazla Fazuldeen, Attorney-at-Law
28. Fazmin Ahmed, Attorney at Law
29. Haniffa Ramsiya, Attorney at Law
30. Hasanah Cegu Isadeen, Attorney-at-Law
31. Mahbooba Rifaideen, Attorney-at-Law
32. Nabeela Raji, Attorney-at-law
33. Nadhiha Abbas, Attorney-at-Law
34. Rehab Mahamoor, Attorney-at-Law
35. Roshan Aboosally Mohamed, Attorney-at-Law
36. S.F.M Zavahir, Attorney at Law, Notary Public and Justice of Peace
37. Sabra Zahid, Attorney at Law
38. Sadiyya Thasi Hassan, Attorney-at-law
39. Sainul Abdeen Kifsiya Banu, Attorney-at-Law
40. Sarah Nada, Attorney-at-Law
41. Shammarah Ismath, Attorney-at-Law
42. Thahira Cader, Attorney-at-Law
43. Usman Anwer, Attorney at Law
44. Zulaiha Sulaiman, Attorney-at-Law
45. Faizun Zackariya, Co Founder, Muslim Women’s Research and Action Forum
(MWRAF)
46. Anberiya Haniffa, Development Consultant, Director of MWRAF
47. Shafinaz Hassendeen, United Nations (retired), Director of MWRAF
48. Aneesa Firthous, President of Islamic Women’s Association for Research and
Education (IWARE), Batticaloa
49. Hyshyama Hamin, Co-Founder of Muslim Personal Law Reform Action Group
(MPLRAG)
50. K.Nihal Ahamed, Director of Human Elevation Organization(HEO), Ampara
51. Asiff Hussein, Journalist and Vice President, Outreach Centre for Islamic Studies
52. A. Mohamed Ashfaque, Filmmaker and Researcher
53. Aarah Ahamed, Marketing Coordinator
54. Abdul Azeez Mohamed Nizardeen, Freelance Journalist
55. Adel Hashim, CEO, iCON Insurance Brokers (Pvt) Ltd
56. Adheeb Anwar
57. Adnan Issadeen, Security engineer
58. Amal Mohamed, Teacher
59. Amana Zahid, Law student
60. Amani Najumudeen, Student
61. Amani Raji, Legal Intern
62. Ameena Hussein, Writer
63. Ameena Ziauddin, Deputy Managing Director of Norfolk Foods
64. Ammaarah Nilafdeen, Independent Researcher
65. Amna Rifky, Product manager
66. Amra Bhutto, Student
67. Ann Jabbar, MWRAF
68. Aqilah Nikhat Nleem, Early Childhood Educator
69. Arkam Zahid, Finance professional
70. Asma Edris
71. Azra Jafferjee, Economist
72. Cegu Abdul Cadir, Accountant
73. Dinah Markar, Retired Teacher
74. Fairooza Gaffar, Educator
75. Farahana Zain, Educator
76. Fareena Salih, Student Support Coordinator, Oxford Brookes University
77. Fathima Rasmina Ihram, Vernathee Women’s Movement
78. Fawzul Himaya Hareed, Communications Specialist
79. Florine Marzook, Independent Researcher, Activist
80. Hafsah Muheed, Gender Equality Advocate
81. Hajra Hussein, Primary school teacher
82. Haseef Kalam, Implementation Consultant
83. Hazeera Zavahir, Principal Kandy International School/ Retired Principal Peradeniya
Training College
84. Hilmy Ahamed, Young Asia Television
85. Honeida Packeer
86. Imaan Mohamed, Communications and Engagement Associate
87. Iman Saleem, Writer
88. Issath Rehana Mohamed Azeem (Anar)
89. Jariya Sameem, Vernathee Women’s Movement.
90. Jemhuthnisha Masooth, Former member of Urban Council
91. K. M. M. Nawaz, Civil society activist and Former Director of Secretariat for Muslims
92. Kamel Asmy Mohamed Shabeer, Journalist
93. Khadeeja Firaz, Consultant
94. Leila Udayar, MWRAF
95. M. A. C. M. Jawahir, Director, Harmony Centre, Kattankudy
96. M. H . Shara, Operational Manager at Xmerce
97. M. I. S. Jahitha, President, “Menik” Women Society, Kattakudy
98. M. I. Uthma Lebbe
99. M.A. Zafar Ahmed, Aeronautical Information Management Officer
100. M.H. Jiffriya, Teacher
101. M.S. Sammila, Vernathee Women’s Movement
102. Mariam Azwer, Journalist & Researcher
103. Maryam Fahim, HR Professional
104. Mazeena Ilyas, MWRAF
105. Megara Tegal, Researcher
106. Mizly Zahir-Rifkey, Business Intelligence Analyst
107. Mufliha Mahroof, Legal Consultant
108. Muheed ur Rahman, Journalist
109. Munza Mushtaq, Journalist
110. Muqaddasa Wahid, Journalist
111. Mutiara Tegal, Chartered Architect
112. Nabeela Iqbal, Activist
113. Nadia Ismail, Activist
114. Nadha Hassen, PhD candidate
115. Najath K. L., YouTuber
116. Naleem Salih, Retired University Lecturer
117. Nasreen Abdul, Accountant
118. Nazar Shaffee, Group CFO/Director
119. Nihara Lafir, IWARE
120. Niroza Hussein, Accountant
121. Nisha Najumudeen, Chartered professional
122. Nuzrath Hidaya, Accountant
123. Omar Rajarathnam, Media Development Consultant
124. Parveen Muhammad, Communication Officer
125. Ramzeen Azeez, Senior Assistant Airport Manager (retd)
126. Raviya Careem
127. Razfi Halith, Analyst
128. Rifa Muhammed Musthafa, Secretary of ADLR
129. Rikaza Hassan, Centre for Journalism & Education
130. Romola Rassool, Director, Post Graduate Institute of English
131. S. H. Imthiyas
132. S. Thasthageer, Rtd. Food Drugs Inspector
133. S. Zarina Nawaz, Befriender at Sri Lanka Sumithrayo
134. Sahul Hameed Firthous, Teacher
135. Sakina Mansoorally, Student
136. Samiha Muhsin, Administrative Coordinator
137. Shahdia Jamaldeen, Chartered Architect
138. Shamzy Jauffer, Senior Analyst at Quality Assurance
139. Shanaz Mohideen, Accountant
140. Silma Ahamed, Young Asia Television
141. Sheroon Shouketh, Assistant Manager, Social Capital, Corporate Human Resources,
Hela Apparel Holdings
142. Shifa Najumudeen, Legal Advisor
143. Shifana Niyas, PhD student, Trinity College, Dublin, Ireland
144. Sithy Sahabdeen
145. Sithy Zareena Razeen, Civil Engineer
146. Suhaina Mohideen, Software Engineer
147. Sumaiya Frahath, Psychology and Counseling Intern
148. Sumaiya Pallak, Activist and Researcher
149. Thaimi Mohamed, Sr. Project Manager
150. Thasneema Dahlan
151. Tinaz Amit, Public Relations Manager/ Writer
152. U.L. Hafeela, MWRAF
153. Ummul Zahid
154. Y. Rinoza, Women’s Rights Activist
155. Zahrah Rizwan, Feminist Researcher
156. Zainab Ibrahim, Researcher
157. Zaneera Rahim, Airline industry professional
158. Zeenath Hidaya, IT professional / Education Consultan